Teoria i pràctiques dels mòduls M01 i M02 de 1r ARI