Unitats formatives que el componen:

UF 1: muntatge de xarxes locals cablades. 49 hores

UF 2: instal·lació i manteniment de xarxes locals cablades. 56 hores

UF 3: infraestructures de xarxes de dades sense fil. 25 hores

UF 4: centraletes telefòniques de baixa capacitat. 68 hores


Sol·licitud d'un curs nou.

Modul 03 Instal·lacions de Megafonia i Sonorització 

Dintre del cicle de grau mitja : 2 de IT "Família Electricitat-Electrònica"

Laureà Ferré

Unitats formatives que el componen:

UF 1: instal·lació d’equips i sistemes de radiocomunicacions. 66 hores

UF 2: manteniment d’equips i sistemes de radiocomunicacions. 33 hores


UF1: síntesi

1. Concretar la realització de la memòria tècnica de les instal·lacions analitzant-ne les condicions i les característiques

2. Organitzar l’elaboració de la memòria tècnica de les instal·lacions, determinant-ne el procés, les fases i les actuacions necessàries

3. Realitzar la memòria tècnica de les instal·lacions aplicant els coneixements adquirits al llarg del cicle i la normativa vigent en cada cas.

4. Presentar i defensar la memòria tècnica de les instal·lacions seguint el procediment establert.