J.A. Brocal Safont

   Realització de proves escrites al Moodle (Formació i Orientació Laboral)

M12 d'Empresa i Iniciativa Emprenedora(2n Integració Social)

CFGM Empresa i Iniciativa Emprenedora. 2n d'Atenció a persones en situació de dependència

CFGM Formació i Orientació Laboral. Cures d'auxiliars d'infermeria (Grup A-B)

CFGM Formació i Orientació Laboral. 1r d'Emergències sanitàries

CFGM Mòdul 11 de Formació i Orientació Laboral.  1r d'Atenció a pesones en situació de depedència