Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Totes les convalidacions s’han de sol·licitar a la secretaria del centre de l'11 al 30 d'octubre per correu electrònic a convalidacions@iesebre.com.

Segons les taules adjuntes, si la convalidació la pot resoldre el centre educatiu, es consideren  directes  s’escriurà C (convalidat) en la qualificació.

Si la convalidació l’ha de resoldre el Departament d’Educació (lletra D a les taules) es considera convalidació singular. En aquest cas l’alumne ha d’assistir a classe i cursar les matèries fins que li sigui lliurada la resolució positiva o negativa de la convalidació (aquestes resolucions poden trigar fins a 6 mesos en ser atorgades). Si l’alumne ha cursat els mòduls o crèdits que preveia convalidar i ha estat qualificat positivament amb una nota superior a 5 pot renunciar a la convalidació un cop atorgada, prèvia comunicació a la secretària del centre.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR A LA SECRETARIA DEL CENTRE

Descarregueu aquestes sol·licituds segons tipus de convalidacions (directes o singulars) i envieu al correu Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. la següent documentació.

  • Convalidacions que resol el centre (Directes)
  • Convalidacions que resol el  Departament d’Educació (Singulars)
  • Fotocòpia del DNI/NIE/Passaport
  • Títol o resguard de títol
  • Certificat de qualificacions

Al correu cal indicar a l’assumpte nom, cognoms i cicle que esteu cursant actualment.

 

CONSULTEU AQUÍ LES TAULES DE CONVALIDACIONS

 

Administració i gestió

Arts gràfiques

Comerç i màrqueting

Electricitat i electrònica

Energia i aigua

Instal·lació i Manteniment

Fabricació mecànica

Informàtica

Sanitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

CONVALIDACIONS DE FOL (FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL) I EIE (EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA)

 

a) Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOGSE

 En aquest cas s’aplica el que estableix ENS/58/2003:

a) si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau superior es convalida FOL tant a un grau superior com a un grau mitjà

b) si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau mitjà es convalida només a un grau mitjà.

c) si té superat FOL d’un cicle LOGSE de grau mitjà no convalida la FOL d’un cicle LOGSE de grau superior 

b) Alumnat que té aprovat FOL LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix ENS/58/2003 concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Incorporació al treball”) tant a grau superior com a grau mitjà.

La possessió del certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que s’estableix al Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, permet convalidar la unitat formativa 2 (“Prevenció de riscos laborals”) del mòdul professional FOL.

El centre educatiu convalidarà la unitat formativa 2 als alumnes que justifiquin estar en possessió d’un Certificat de formació en prevenció de riscos laborals, que habilita per desenvolupar les funcions de nivell bàsic, amb els requisits següents:

  • Denominació i segell de l’entitat certificadora, i signatura de la persona responsable
  • Nom i cognoms de la persona que ha cursat la formació
  • Denominació i durada del curs
  • Localitat i data d’expedició del certificar
  • Text en què s’indica “capacita per al desenvolupament de funcions de nivell bàsic segons el Real Decret 39/1997 (segons el contingut de l’annex IV A o IV B)”

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, cal fer constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

c) Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Aquesta “convalidació” l’atorga la direcció del centre i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

d) Alumnat que té aprovat FOL LOE i està matriculat en un cicle LOGSE

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions i no intervindrà en la mitjana global del cicle.

e) Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions; si està matriculat en un cicle LOGSE no intervindrà en la mitjana global del cicle i si està matriculat en un cicle LOE serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

 

Convalidacions EIE (Empresa i iniciativa emprenedora)

a) Alumnat que té aprovat Administració, gestió i comercialització en la petita empresa LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària LOGSE, Organització i gestió d’una explotació agrària familiar LOGSE, Organització i gestió d’una petita empresa d’activitats de temps lliure i socioeducatives LOGSE, o bé disposa del títol de tècnic en Gestió administrativa LOGSE o del títol de tècnic superior en Administració i finances LOGSE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableixen els Real Decret dels títols LOE que han substituït els cicles que tenien els crèdits mencionats concatenat amb el Real Decret del cicle LOE que cursa. Li permet convalidar la unitat formativa 1 (“Empresa i iniciativa emprenedora&rdqup;) tant a grau superior com a grau mitjà.

b) Alumnat que té aprovat EIE LOE i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas s’aplica el que estableix el Real Decret del cicle LOE que cursa. Si cursa un cicle de grau mitjà cal aplicar l’article 14.2 i si cursa un cicle de grau superior cal aplicar l’article 15.2. Segons els Real Decret, aquest mòdul professional és comú a tots els cicles formatius LOE (com no fa referència al grau, vol dir que tant és que sigui grau mitjà com grau superior).

Aquesta convalidació l’atorga la direcció del centre, es farà constar “convalidat” en les qualificacions i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.

c) Alumnat que té altres titulacions o ensenyaments i està matriculat en un cicle LOE

En aquest cas no es pot aplicar cap norma, i cal fer arribar a la Direcció General la sol·licitud de convalidació com a convalidació singular.

Aquesta convalidació singular atorgada per la Direcció General ha de fer-se constar “convalidat” en les qualificacions, i serà considerat com a 5 a efectes del càlcul de la mitjana global del cicle.