Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Si has de sol•licitar un certificat a la secretaria del nostre centre has d’emplenar el següent formulari: (el nom ha d’estar complert segons consti al teu DNI/NIE i la resta de dades emplenades correctament)

FORMULARI DE SOL•LICITUD

Rebràs un correu electrònic avisant-te que ja pots passar a recollir-lo

 

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER SOL•LICITAR CERTIFICAT DE CATALÀ

Requisits

Acompleixen aquest requisit les persones nascudes a partir de l’any 1972. Cal aportar en tots els casos:

• Certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat i aprovat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.

• Títols (EGB, ESO, BATXILLERAT, BUP, FP-1, FP-2)

• Originals i fotocòpies de tots els documents que s’hagin de presentar a les nostres oficines.

 

Documentació

Nivell B2 (intermedi)

Títol presentat S’ha d’haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
Títol de graduat escolar (EGB) tota l’EGB a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat d’EGB
 • Títol d'EGB
Títol FP1 tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat d’EGB
 • Certificat acadèmic d’FP1
 • Títol d'EGB i FP1

 

Nivell C1 (suficiència)

Títol presentat S’ha d’haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
Títol BUP tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat d’EGB
 • Llibre/certificat de BUP
 • Títol EGB i BUP
Títol  FP2 Tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat d’EGB
 • Certificat acadèmic oficial d’FP1 i FP2
 • Títol EGB, FP1 i FP2
Títol BATXILLERAT almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat de primària, d’ESO i Batxillerat
 • Títol ESO i Batxillerat
Títol ESO almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana, és d’aplicació als títols de graduat en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat de primària i d’ESO
 • Títol ESO