Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT D'FP CURS 2019/2020

INFORMACIÓ GENERAL

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu i el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials són dues actuacions regulades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d'agost, d'organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial.

El Servei d'assessorament en la formació professional del sistema educatiu s'adreça a les persones adultes interessades a obtenir la diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional, i l'itinerari formatiu més adequat per aconseguir l'objectiu de qualificació més idoni. Aquesta diagnosi és un requisit previ per participar en el reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials.

Per la seva banda, el Servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials s'adreça a les persones amb experiència laboral o en activitats socials que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits relacionats amb un determinat cicle formatiu. 

És imprescindible disposar de l'informe del servei d'assessorament o document equivalent de convocatòries d'acreditació o validació amb l'orientació i/o assessorament fet del mateix títol o d'un títol afí.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE D'ASSESSORAMENT

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase d'Assessorament, què us ofereix, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

 INFORMACIÓ GENERAL SOBRE LA FASE DE RECONEIXEMENT   

Trobareu informació sobre què és el Servei o Fase de Reconeixement de l'experiència laboral, quin és el seu cost i els criteris d'admissió. Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

CARTA DE COMPROMÍS DE QUALITAT DELS SERVEIS

Cliqueu aquí per accedir-hi.

 

OFERTA PLACES CURS 2019/2020

Al llarg del Curs acadèmic 2019/2020 hi haurà dues convocatòries, repartides de la següent forma:

  • 1a convocatòria: del setembre de 2019 fins al febrer de 2020.
  • 2a convocatòria: del febrer de 2020 al juny de 2020.

En cada convocatòria es seguirà un calendari establert, el qual es publicarà abans del seu inici.

El nombre total de les places que s'ofereixen quedaran repartides en els diferents cicles formatius, tal com podreu veure en el document adjuntat.  Cliqueu aquí per veure el nombre de places que s'ofereixen a cada cicle formatiu.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

L’ordre d’admissió  als centres del  Departament d’Ensenyament es realitzarà d’acord amb la majoria d’edat  de  la persona  sol•licitant,  segons normativa vigent.

Cliqueu aquí per consultar la normativa. 

 

REUNIÓ INFORMATIVA DEL SERVEI D'ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT

Durant la primera quinzena del mes de setembre es realitzarà una sessió informativa sobre la finalitat, objectius i funcionament d'aquest Servei. 

L'assistència a aquesta reunió és voluntària, però molt interessant per a totes les persones que pretenen obtenir el reconeixement d'unitats formatives/mòduls professional i/o crèdits mitjançant la seva experiència professional. 

 

INFORMACIÓ CONVOCATÒRIES CURS 2018/2019

Cliqueu  aquí per veure tota la informació de les convocatòries d'Assessorament i Reconeixement del Curs 2018/2019.

Aquesta informació romandrà en aquest apartat fins al mes de setembre de 2019.