Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Presentació

El programa "Qualifica't" està pensat perquè les persones i les empreses trobin l'orientació, el reconeixement i la formació professional que millor s'adapta a les seves necessitats. Els tres àmbits d'acció del programa són:

 • L'oferta de formació a col.lectius singulars.
 • La validació de formació impartida per empreses o entitats.
 • La validació de l'experiència laboral.

Totes les persones que participen en el programa poden obtenir una certificació parcial o total que es pot capitalitzar, si es disposa dels requisits acadèmics d'accés, per a l'obtenció d'un títol de formació professional.

 

Informació General del Programa Qualifica't

Clica aquí per accedir-hi.

 

Informació General del Programa Qualifica't al web de la Generalitat

Clica aquí per accedir-hi

Validació de l'experiència

La validació de l'experiència (els aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral o en activitats socials) permet que les persones adultes puguin fer valer els aprenentatges adquirits i, alhora, que aquests aprenentatges trobin una correspondència amb els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu. El procés de validació es porta en els centres autoritzats. Dura un trimestre, com a màxim, i consta de l'etapa d'informació, l'etapa d'assessorament i l'etapa individual de validació dels aprenentatges. Al llarg de cada curs acadèmic, cada centre educatiu pot establir diversos períodes de validació.

PROCÉS DE VALIDACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL

CURS 2011/2012

2a CONVOCATÒRIA
Període: FEBRER - JUNY 2012

 

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS, EN ESPERA I EXCLOSOS SEGONS ELS CRITERIS DE BAREMACIÓ

Data: 20/02/2012


El període de reclamació a aquesta llista provisional és del 21/02/2012 al 23/02/2012, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre. La nova publicació de la llista d’admesos i places de reserva serà el dia 27/02/2012 a la web http://www.iesebre.com i al tauler d’anuncis del Programa Qualifica’t de l’Institut de l’Ebre.


LLISTA D'ADMESOS, PLACES DE RESERVA I EXCLOSOS DE L'ETAPA INFORMATIVA

Data: 27/02/2012


NOTA INFORMATIVA:

Seguint el calendari establert per a l’Etapa informativa del Procés de Validació de l’Experiència Laboral, el proper dijous, 1 de març de 2012, a les 19 hores i a la Sala Mestral de l’Institut de l’Ebre de Tortosa, tindrà lloc la reunió informativa, amb caràcter obligatori i col·lectiva per a tots els aspirants.

La NO ASSISTÈNCIA a aquesta reunió comportarà l’exclusió del Procés de Validació de l’Experiència Laboral del Programa Qualifica’t.


REUNIÓ INFORMATIVA DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2012

Per disposició normativa, aquesta reunió té caràcter obligatori i col·lectiu per a totes les persones aspirants que han realitzat la inscripció al Procés de Validació de l'Experiència Laboral del Programa Qualifica't, en la qual s'informarà de totes les etapes d'aquest procés.

Cada persona aspirant haurà de signar l'assistència a la reunió i presentar la següent documentació:

 • Fotocòpia del DNI o document equivalent
 • Informe de la vida laboral
 • En el cas d'estar a l'atur, certificat de desocupació
 • Certificats d'empresa, justificant les tasques realitzades.

 

INSCRIPCIÓ AL PROCÉS I PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC

Del 5 al 7 de març de 2012 heu de realitzar la inscripció al  Procés de Validació de l'Experiència Laboral del Programa Qualifica't i, a més, efectuar el pagament del preu públic previ a l'Etapa d'Orientació i Assessorament, a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.

L'horari d'atenció al públic de la Secretaria del nostre Institut és: matins, de 10 h a 13 h; tardes, de 16 h a 19 h.

L'import del pagament del preu públic, previ a l'Etapa d'Orientació i Assessorament és de 5,00 €.

La documentació que necessiteu per a la inscripció és la següent:

En cas de no efectuar la inscripció i el pagament en el termini indicat, quedareu exclosos d'aquest Procés.

 

LLISTA D'ADMESOS I PLACES DE RESERVA

Data: 05/03/2012


Un cop finalitzat el període d'inscripció al procés i pagament del preu públic, el dia 9 de març de 2012 es publicarà la llista definitiva de les persones admeses, en reserva i exclosos per a la fase d'assessorament i orientació.


ETAPA D'ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT

LLISTA D'ADMESOS, EXCLOSOS I PLACES DE RESERVA

Data: 09/03/2012

 

Calendari Etapa d'orientació i assessorament:

La 1a sessió, amb caràcter col·lectiu i obligatori, d'aquesta etapa d'orientació i assessorament tindrà lloc el proper dijous, 15 de març de 2012, a les 19 hores, a la Sala Mestral de l'Institut de l'Ebre.  En aquesta reunió, cada persona aspirant coneixerà el seu tutor/a assessor/a del Procés de Validació de l'experiència laboral.

    * 1a Etapa: del 15/03/2012 al 23/03/2012
    * 2a Etapa: del 26/03/2012 al 30/03/2012
    * 3a Etapa: del 11/04/2012 al 17/04/2012

 

ETAPA DE VALIDACIÓ

La Junta de Validació del centre analitzarà i avaluarà la documentació aportada, l'autodiagnosi i el dictamen d'orientació de cada persona aspirant.

Es realitzarà una entrevista individual amb l'aspirant, prenent com a referència les unitats formatives o mòduls professionals validats.

Les unitats formatives validades poden capitalitzar-se per obtenir el títol d'FP, sempre que es disposi dels requisits acadèmics d'accés.

CALENDARI DE L'ETAPA DE VALIDACIÓ


INSCRIPCIÓ AL PROCÉS I PAGAMENT DEL PREU PÚBLIC - ETAPA VALIDACIÓ

Del 23 al 27 d'abril de 2012 heu de realitzar la inscripció al  Procés de Validació de l'Experiència Laboral del Programa Qualifica't corresponent a l'Etapa de Validació, i, a més, efectuar el pagament del preu públic de la totalitat d'unitats formatives i mòduls professionals o crèdtis a validar.

Lloc: Secretaria de l'Institut de l'Ebre. L'horari d'atenció al públic és: matins, de 10h a 13h; tardes, de 16h a 19h.

La documentació que necessiteu per a la inscripció és la següent:

El preu públic de les unitats formatives i mòduls professionals o crèdits a validar és el següent:

 • Validació de crèdits de grau mitjà (títol LOGSE): 8,60 euros per cada crèdit.
 • Validació de crèdits de grau superior (títol LOGSE): 12,10 euros per cada crèdit.
 • Validació d’unitats formatives de grau mitjà (títol LOE): 3,61 per cada unitat formativa.
 • Validació d’unitats formatives de grau superior (títol LOE): 5,07 per cada unitat formativa.

Del total a pagar, us podeu deduir el pagament de 5,00 €, que vau fer efectiu previ a l'Etapa d'Assessorament i Orientació.

Us recomanem que porteu els diners exactes.

En cas de no efectuar la inscripció i el pagament en el termini indicat, quedareu exclosos d'aquest Procés.

Seguint el calendari establert, el dia 3 de maig de 2012 es publicarà la llista provisional de persones admeses i excloses a l'Etapa de Validació.  El període de reclamacions a aquesta llista serà del 3 al 5 de maig de 2012, a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre.

 

LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS DE L'ETAPA DE VALIDACIÓ

Data: 03/05/2012

El període de reclamació a la llista provisional de persones admeses a l’Etapa de Validació és del 3 al 5 de maig de 2012, a la Secretaria de l’Institut de l’Ebre.

La llista definitiva de les persones admeses per a l’Etapa de Validació sortirà publicada el proper 8 de maig de 2012 (dimarts) a la pàgina web de l’Institut de l’Ebre i al tauler d’anuncis Qualifica’t que hi ha a la primera planta del nostre centre.

 

LLISTA DEFINITIVA DE PERSONES ADMESES A L'ETAPA DE VALIDACIÓ

Data: 08/05/2012

El període de validació serà del 14/05/2012 al 25/05/2012.

Cada tutor/a assessor/a comunicarà a cada aspirant la data i l'hora de la Junta de Validació.

La publicació dels resultats provisionals d'aquest procés serà l'1 de juny de 2012.

 

RESULTATS PROVISIONALS DE L'AVALUACIÓ DEL PROCÉS DE VALIDACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL

Data: 01/06/2012

El període de reclamació als resultats provisionals serà del 4 al 6 de juny de 2012, a la Secretaria de l'Institut de l'Ebre de Tortosa.

Publicació del resultat definitiu: 08/06/2012


RESULTATS DEFINITIUS DE L'AVALUACIÓ DEL PROCÉS DE VALIDACIÓ DE L'EXPERIÈNCIA LABORAL

Data: 08/06/2012


ELS CERTIFICATS DEL PROCÉS DE VALIDACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA LABORAL ES LLIURARAN A LA SECRETARIA DE L’INSTITUT DE L’EBRE A PARTIR DEL 18 DE JUNY DE 2012.