Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

 1. Calendari

 2. Procés extraordinari d'admissió als cicles

 3. Assignació de places

 

 Calendari

 • Publicació oferta: 8 de setembre de 2021.
  • Clica aquí per accedir al llistat de vacants del procés extraordinari d'admissió
 • Presentació de sol·licituds al centre:
  • Grau mitjà: del 8 al 10 de setembre
  • Grau superior: del 8 al 14 de setembre.
 • Data límit publicació de la llista d'admesos:
  • Grau mitjà: 17 de setembre. Clica aquí per accedir a la llista d'admesos
  • Grau superior: 21 de setembre.  Clica aquí per accedir a la llista d'admesos
 • Període de matriculació:
  • Grau mitjà: del 17 al 21  de setembre
  • Grau superior: del 21 al 23 de setembre

 

Matrícula Grau Mitjà

Els alumnes admesos són els que poden formalitzar la matrícula. Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça. 

Període de matrícula

Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 17 al 21 de setembre.

Quins documents necessito per matricular-me?

 1. Full de matricula (emplenat i signat). Descarrega aquí el full
 2. Targeta sanitària individual.
 3. Si teniu alguna exempció 100% o bonificació del 50%, cal que presenteu també la documentació justificativa
 4. La foto es realitzarà a la secretaria del centre
 5. Justificant pagament assegurança escolar:
  1.  Mireu aquí les instruccions de pagament.

 

Matrícula Grau Superior

Els alumnes admesos són els que poden formalitzar la matrícula a la secretaria del centre. Es considera que els alumnes que no formalitzen la matrícula en el període establert renuncien a la plaça. 

Període de matrícula

Període de matrícula: del 21 al 23 de setembre.

 Quins documents necessito per matricular-me?

 1. Full de matrícula. Descarrega aquí el full
 2. Targeta sanitària individual (original i fotocòpia)
 3. Justificant de pagament. Mireu aquí les instruccions de pagament.
 4. Si teniu alguna exempció 100% o bonificació del 50%, cal que presenteu també la documentació justificativa
 5. La foto es realitzarà a la secretaria del centre

 

 

 Procés extraordinari d’admissió als cicles

 • Oferta de places: nous grups o amplicació de places. Podreu consultar aquí les noves places disponibles a partir del 8 de setembre.
 • Destinataris: poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d'accés a l'ensenyament.
 • Procediment: les persones interessades han de presentar, dins el termini previst, una sol·licitud d'admissió a cadascun dels centres, en què han de concretar fins a cinc cicles i torns que siguin del seu interès, ordenats per prioritat.
 • Caldrà presentar, juntament amb la sol·licitud (us la donarem a la secretaria del centre), la documentació acreditativa següent:
  • DOCUMENTACIÓ D'IDENTIFICACIÓ PERSONAL
   • L'original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne/a. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
   • Si l'alumne/a és menor d'edat cal presentar també:L'original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
   • L'original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, el document d'identitat del país d'origen.
  • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DEL REQUISIT ACADÈMIC I DEL CRITERI DE PRIORITAT 
   •  Certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l'accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d'accés.
   • Si escau, resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de formació professional de grau mitjà o superior, segons correspongui, per al curs 2021/22.
  •  

 

 Assignació de places

Pel que fa a l'assignació de les places, si la demanda és inferior a l'oferta, s'assignen directament. Només en cas que hi hagi més peticions que places, s'ordenen les sol·licituds seguint els criteris següents:

 • Es tenen en compte les primeres peticions de totes les sol·licituds, i s'ordenen en primer lloc les dels alumnes que han participat enguany en la preinscripció del grau corresponent respecte dels que no ho han fet, i, dins de cada grup, per ordre decreixent en funció de la qualificació al·legada.
 • Si un cop assignades les primeres peticions encara queden vacants, s'atorguen a les sol·licituds pendents que han demanat el cicle o torn com a segona petició, ordenades de la mateixa manera indicada, si cal.
 • S'actua de la mateixa manera successivament amb totes les peticions fins que s'exhaureix l'oferta.