Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Per obtenir informació actualitzada podeu consultar la web del Departament d'Educació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

 

La preinscripció és telemàtica 

 

De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació́ telemàtica, els centre disposa d’una eina de cita prèvia per a l’accés al centre. Preferentment es realitzaran les consultes al telèfon del centre 977500949, a partir del dia 2 de juny. L’horari d’atenció al públic serà de 9 a 13:30 hores.

 

 

PREINSCRIPCIÓ CICLES GM

Actiu del 2 al 9 de juny

PREINSCRIPCIÓ CICLES GS 

Actiu del 10 al 18 de juny

 

Mesures preventives per l’atenció presencial: 

  • Al centre ha de venir una sola persona per la gestió
  • Portar mascareta i guants; 
  • Portar un bolígraf propi per si cal emplenar documentació́
  • No han d’acudir al centre les persones de grups d'especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una altra persona a fer les gestions. 

 

Consulta aquí les guies sobre com fer la preinscripció telemàtica, trobaràs els enllaços necessaris per realitzar la preinscripció :

Aquelles persones que feu la sol.licitud telemàtica (opció A), no cal que presenteu la documentació al centre escollit en primer opció.

I les persones que heu fet la sol.licitud telemàtica en suport informàtic (opció B), cal que presenteu la documentació al formulari l'enllaç del qual trobareu al document de guia per a la preinscripció de grau mitjà.

 

Abans de realitzar la preinscripció has de fer els següents passos (explicat també a les guies de preinscripció):

1. Alta a l'idCAT Mòbil (Heu de fer-ho per realitzar la consulta de l'identificador de l'alumne)

https://idcatmobil.seu.cat

 

2. Consulta de l'identificador de l'alumne (IDALU)

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?category=bd1b6d64-ca6f-11e5-8c48-005056924a59

Per consultar l'identificador, cal autenticar-se electrònicament per una de les vies següents: 

  • idCAT Mòbil, que és la via més fàcil i ràpida;
  • certificat digital (per exemple, T-CAT, DNIe o Cl@ve).

En el cas que els alumnes majors d'edat o els tutors de l'alumne utilitzin l'idCAT Mòbil:

  • un cop donats d'alta al servei, cal seleccionar l'opció "Accés amb idCAT Mòbil";
  • a continuació, cal identificar-se amb el DNI i el número de telèfon mòbil, i clicar a l'opció "Utilitza el meu idCAT Mòbil";
  • tot seguit es genera una contrasenya (que caduca als 30 minuts i que és d'un sol ús), que s'envia per SMS al telèfon mòbil de l'usuari;
  • finalment, cal introduir la contrasenya a l'aplicació i automàticament s'hi accedeix per consultar l'identificador de l'alumne.