Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Preinscripció i matrícula : del 2 al 6 de juliol de 2018    

Documentació:

  • Original i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport 
  • Fotocòpia de la TSI
  • 2 fotos mida carnet

Les persones menors d'edat també han de presentar:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. 
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol•licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol•licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

La documentació acreditativa que cal presentar és la següent:

  • Certificat de la qualificació mitjana obtinguda els tres primers cursos d’ESO

La següent documentació cal descarregar-la i portar-la emplenada a la secretaria del centre: