Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Es poden tramitar quan l'alumne ha superat l'ESO, el Batxillerat o un cicle formatiu.

També es poden tramitar sol.licituds de títols anteriors ( FP I, FP II, BUP,) que s'hagin cursat al centre.

Procediment:

  • ESO: El títol de Graduat d'ESO és gratuït; no cap fer cap gestió, ja que la secretaria el demana directament.
    Quan arribi el títol, l'alumne rebrà un correu a casa per tal que el reculli.
  • BATXILLERAT,CICLES i FORMACIÓ PROFESSIONAL:

La documentació necessària per a la tramitació és:

· Fotocòpia del DNI o document acreditatiu.

· Full de sol.licitud del títol, que es recollirà a la secretaria.

· Fotocòpia carnet família nombrosa, si escau.

· Imprés de pagament, que es recollirà prèviament a la secretaria.

Cal portar la documentació a la secretaria,on es comproven les dades personals que consten a l'aplicació de Registre de Títols Acadèmics i Professional de Catalunya i es treu l'imprès de pagament. L'alumne haurà d'anar a l'entitat bancària a fer el pagament de les taxes i tornar al centre, on es registrarà la sol·licitud i es lliurarà a l'alumne un resguard del títol, que té la mateixa validesa que el títol oficial i que s'haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al Centre.

Un cop rebut el títol, es comunicarà mitjançant un escrit adreçat al vostre domicili.
És important que en cas de variació d'aquestes dades ens ho feu saber per poder-vos lliurar la comunicació.

Per tal de retirar-lo, haurà de venir la persona interessada amb el seu DNI i el resguard del títol. En cas que vingui una altra persona, haurà de portar la documentació esmentada juntament amb una autorització del titular.

En recollir el títol, el personal de secretaria us demanarà que comproveu que les dades siguin correctes.
En cas que hi hagi errades, es retornarà el títol per a que sigui reexpedit sense cost addicional.

Taxes d'expedició de títols

  • ESO: gratuït
  • Batxillerat: 66,90€
  • Cicles formatius de grau mitjà ( títol de Tècnic/a ) : 66,90 €
  • Cicles formatius de grau superior ( títol de Tècnic/a superior ) : 74,95 €
  • Ensenyaments d'arts  plàstiques i disseny: (títol de Tècnic/a superior ) : 74,95 €
  • Per disposar del títol de família nombrosa de categoria general, cal abonar només el 50% de les taxes.

Estan exempts de pagament de les taxes:

- Les persones que acrediten una disminució igual o superior al 33%, d'acord amb l'article 5 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres publicada al DOGC de 6/7/2007.

- Les persones que formin part d'una família nombrosa de categoria especial d'acord amb la Llei 40/2003, de 19 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses (BOE 19/11/2003).

- Les víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills, d'acord amb la Llei 32/1999, de 8 d'octubre de Solidaritat amb les víctimes de terrorisme (BOE 9/10/1999).

Duplicats de Títols

En recollir el títol, el personal de secretaria us demanarà que comproveu que les dades siguin correctes.

En cas que hi hagi errades, es retornarà el títol per a que sigui reexpedit sense cost addicional.

En cas que les errades es detectin posteriorment a la recollida i signatura de recollida del títol, per a fer el duplicat cal abonar unes taxes. Cal consultar a secretaria.

En cas de pèrdua, és pot demanar un duplicat, que també està sotmès a taxes. Consultar a secretaria.