Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives  
M01: Automatismes industrials

UF 1: Dibuix tècnic aplicat als automatismes.

UF 2: Mecanització de quadres elèctrics.

UF 3: Automatització elèctrica cablada.

UF 4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica.

UF 5: Automatització programable.

33

27

72

33

66

M02: Instal·lacions elèctriques interiors

UF 1: Equips, dispositius, materials i eines.

UF 2: Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges.

UF 3: Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries.

UF 4: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors.

UF 5: Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’installacions elèctriques.

27

84

81

38

34

M03: Instal·lacions de distribució

UF 1: Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió.

UF 2: Instal·lacions d’enllaç.

40

59

M04: Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges

i edificis

 

UF 1: Instal·lacions d’antenes.

UF 2: Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.

50

49

M05: Instal·lacions domòtiques

 

UF 1: Automatització d’habitatges.

UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus.

UF 3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables.

UF 4: Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors.

UF 5: Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.

17

49

29

17

20

M06: Instal·lacions solars fotovoltaiques

UF 1: Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

UF 2: Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

44

22

M07: Màquines elèctriques

UF 1: Transformadors.

UF 2: Màquines rotatives de corrent continu.

UF 3: Màquines rotatives de corrent altern.

22

33

44

M08: Instal·lacions elèctriques especials

UF 1: Instal·lacions d’enllumenat exterior.

UF 2: Instal·lacions de receptors i de característiques especials.

UF 3: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials.

26

80

26

M09: Electrònica

UF 1: Electrònica digital.

UF 2: Electrònica analògica.

26

40

M10: Electrotècnia

UF 1: Corrent continu i electromagnetisme.

UF 2: Corrent altern.

UF 3: Màquines elèctriques.

UF 4: Seguretat en les instal·lacions electrotècniques.

55

44

44

22

M11: Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball.

UF 2: Prevenció de riscos laborals.

66

33

M12: Empresa i iniciativa emprenedora

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora.

66

M13: Anglès tècnic UF 1: Anglès tècnic. 99
M14: Síntesi UF 1: Síntesi. 66
M15: Formació en centres de treball   317