Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Què estudiaràs? 

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M01 Tractament de textos.

UF1 Equips i programari de tractament de textos

UF2 Digitalització de textos

UF3 Tractament digital de textos

UF4 Aplicació de normes de correcció

15

50

80

20

M02 Tractaments d’imatges en mapa de bits.

UF1 Classificació i preparació d’originals d’imatge.

UF2 Obtenció d’imatges digitals

UF3: difusió de projectes d’intervenció social. 

UF4 Realització de fotomuntatges

UF5 Obtenció de proves de color

20

40

80

93

31

M03 Imposició i obtenció digital de la forma impressora.

UF1 Traçat i imposició digital

UF2 Obtenció digital de formes impressores 

57

75

M04 Impressió digital.

UF 1 Tractament de la informació digital

UF 2 Preparació de matèries primeres, consumibles i equips d'impressió digital

UF 3 Impressió, acabats i manteniment preventiu amb dispositius digitals

25

47

93

M05 Compaginació.

 

UF1 Elaboració de maquetes i fulls d'estil

UF2 Compaginació de productes editorials

UF3 Compaginació de productes extra-editorials

UF4 Correcció de proves de compaginades

25

60

60

20

M06 Il·lustració vectorial.

UF1 Imatges vectorials i retolació

UF2 Composició infogràfica i il·lustració

40

59

M07 Identificació de materials en preimpressió

UF1 Processos i productes gràfics

UF2 Formes impressores i emulsions

UF3 Suports d’impressió

UF4 Tintes d’impressió

32

20

60

20

M08 Realització de publicacions electròniques 

UF1 Preparació d'arxius de text, d'imatge, vídeo i so

UF2 Realització d'animacions

UF3 Creació i publicació de pàgines web

UF4 Compaginació i publicació de llibres electrònics

UF5 Realització de productes multimèdia

15

30

40

60

53

M09 Formació i orientació laboral 

UF1 Incorporació al treball 

UF2 Prevenció de riscos laborals 

66

33

M10 Empresa i iniciativa emprenedora

UF1 Empresa i iniciativa emprenedora

66

M11 Anglès tècnic

UF1 Anglès

99

M12 Síntesi

UF1 Síntesi

66

M13 FCT  

350