Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M1: Context de la intervenció social

UF 1: marc de la intervenció social.

UF 2: necessitats de les persones en situació de discapacitat, malaltia mental, drogodependència o altres addiccions

UF 3: necessitats de les persones en situació de risc social d’infants i adolescents, violència masclista i violència familiar.

UF 4: necessitats de les persones en situació d’exclusió social, discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, ètnia o cultura.

42

30

30

30

M2: Metodologia de la intervenció social.

UF 1: diagnòstic i anàlisi de la realitat.

UF 2: disseny de projectes d’intervenció social.

UF 3: difusió de projectes d’intervenció social.

33

66

33

M3: Promoció de l’autonomia personal

UF 1: entrenament d’habilitats d’autonomia personal i social

UF 2: intervenció en les activitats de la vida diària.

UF 3: intervenció en l’adquisició de les competències bàsiques de mobilitat i orientació.

UF 4: entrenament i adquisició de les habilitats socials.

UF 5: estimulació, manteniment i rehabilitació de les capacitats cognitives.

48

36

36

34

44

M4: Inserció sociolaboral

UF 1: context de la inserció laboral.

UF 2: entrenament en habilitats sociolaborals

UF 3: treball en suport.

54

99

45

M5: Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació UF 1: sistemes augmentatius i alternatius de comunicació. 132
M6: Atenció a les unitats de convivència

UF 1: intervenció en famílies.

UF 2: projectes d’intervenció en unitats de convivència.

UF 3: gestió de la unitat de convivència.

UF 4: intervenció en situacions de relacions abusives i de violència.

42

36

45

42

M7: Suport a la intervenció educativa UF1. suport a la intervenció educativa. 99
M8: Mediació comunitària

UF1. el servei de mediació.

UF2. processos de mediació.

55

77

M9: Habilitats socials

UF1. Habilitats de comunicació.

UF2. Dinamització de grups.

66

66

M10: Primers auxilis

UF 1: recursos i trasllat d’accidentats.

UF 2: suport vital bàsic (SVB) i ús de desfibril•ladors.

UF 3: atenció sanitària d’urgència.

 

22

22

22

M11: Formació i orientació laboral

UF1: Inserció al treball

UF2: prevenció de riscos laborals

 

 

66

33

M12: Empresa i iniciativa emprenedora UF1: UF 1: empresa i iniciativa emprenedora 66
M13: Projecte d’atenció a la infància UF1. Projecte d’Integració Social 66
M14: Formació pràctica en centres de treball   383