Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M01. Interpretació i representació gràfica

UF1: Interpretació gràfica

UF2: Disseny Assistit per Ordinador (CAD)

33

66

M02. Definició de processos de mecanització, conformat i muntatge

UF1: Determinació de processos

UF2: Organització de processos

66

33

M03. Mecanització per control numèric

UF1: Programació de màquines CNC

UF2: Preparació de màquines CNC

UF3: Mecanització amb màquines CNC

99

33

33

M04. Fabricació assistida per ordinador

UF1: CAD / CAM

UF2: Organització  i ajustatge del mecanitzat

66

33

M05. Programació de sistemes automàtics de fabricació mecànica

UF1: Automatismes elèctrics, pneumàtics i hidràulics

UF2 Sistemes automatitzats

UF3 Programació de robots industrials

44

66

22

M06. Programació de la producció

UF1: Gestió de la producció

UF2: Gestió de magatzems

77

22

M07. Execució de processos de fabricació

UF1: Fabricació per arrencament de ferritja i procediments especials

UF2: Fabricació per tall i conformat

UF3: Aplicació de processos de soldadura i muntatge

 

165

33

33

 

M08. Materials

UF1: Propietats dels materials

UF2: Tractaments tèrmics en materials metàl·lics

22

44 

M09. Gestió de la qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció ambientals

UF1 Gestió de qualitat

UF2. Gestió de la prevenció de riscos laborals

UF3 Gestió de la protecció ambiental

44

33

 

22

M10. Verificació de productes

UF 1: Metrologia

UF 2: Assaigs mecànics, metal·logràfics i no destructius

UF 3: Control de processos

66

33

33

M11. Formació i Orientació Laboral

UF1: Incorporació al treball

UF2: Prevenció de riscos laborals

66

33

M12. EIE  

99

M13. Projecte de fabricació de productes mecànics    
M14. Formació en centres de treball    350