Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Pla docent

 
Mòduls Unitats formatives Hores
M01. Sistemes informàtics

UF1: Instal•lació, configuració i explotació del sistema informàtic

UF2: Gestió de la informació i de recursos en una xarxa

UF3: Implantació de programari específic

60

80

25

M02. Bases de dades

UF1. Introducció a les bases de dades

UF2. Llenguatges SQL: DML i DDL

UF3. Llenguatge SQL: DCL i extensió procedimental

UF4. Bases de dades objecte-relacionals

33

66

66

33

M03. Programació

UF1. Programació estructurada.

UF2. Disseny modular

UF3. Fonaments de gestió de fitxers

UF4. Programació orientada a objectes. Fonaments

UF5. POO. Llibreries de classes fonamentals

UF6. POO. Introducció a la persistència en BD

85

50

30

35

35

29

M04. Llenguatges de marques i sistemes de gestió d'informació

UF1. Programació amb XML

UF2. Àmbits d’aplicació de l’XML

UF3. Sistemes de gestió d’informació empresarial

45

27

27

M05. Entorns de desenvolupament

UF1. Desenvolupament de programari

UF2. Optimització del programari

UF3. Introducció al disseny orientat a objectes

20

20

26

M06. Accés a dades

UF1. Persistència en fitxers

UF2. Persistència en BDR-BDOR- BDOO

UF3. Persistència en BD natives XML

UF4. Components d’accés a dades

24

27

24

24

M07. Desenvolupament d'interfícies

UF1. Disseny i implementació d’interfícies

UF2. Preparació i distribució d’aplicacions

79

20

M08. Programació multimèdia i dispositius mòbils

UF1. Desenvolupament d’aplicacions per dispositius mòbils

UF2. Programació multimèdia

UF3. Desenvolupament de jocs per dispositius mòbils 

45

24

30

M09. Programació de serveis i processos

UF1. Seguretat i criptografia

UF2. Processos i fils

UF3. Sòcols i serveis

25

37

37

M10. Sistemes de gestió empresarial

UF1. Sistemes ERP-CRM. Implantació.

UF2. Sistemes ERP-CRM. Explotació i adequació.

33

66

M11. Formació i orientació laboral

UF 1: Incorporació al treball

UF 2: Prevenció de riscos laborals

66

33

M12. Empresa i iniciativa emprenedora UF1. Empresa i iniciativa emprenedora 66
M12. Projecte d’eficiència energètica i energia solar tèrmica UF1. Projecte de desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

99

M13. FCT   317