Generalitat de Catalunya
Departament d'Educació

 
 

 

Si has de sol•licitar un certificat a la secretaria del nostre centre has d’emplenar el següent formulari: (el nom ha d’estar complert segons consti al teu DNI/NIE i la resta de dades emplenades correctament)

FORMULARI DE SOL•LICITUD

Rebràs un correu electrònic avisant-te que ja pots passar a recollir-lo

 

REQUISITS I DOCUMENTACIÓ PER SOL•LICITAR CERTIFICAT DE CATALÀ

Requisits

Acompleixen aquest requisit les persones nascudes a partir de l’any 1972. Cal aportar en tots els casos:

• Certificat acreditatiu, expedit pel centre on va cursar els estudis, on consti que s’hagi cursat i aprovat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats.

• Títols (EGB, ESO, BATXILLERAT, BUP, FP-1, FP-2)

• Originals i fotocòpies de tots els documents que s’hagin de presentar a les nostres oficines.

 

Documentació

Nivell B2 (intermedi)

Títol presentat S’ha d’haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
Títol de graduat escolar (EGB) tota l’EGB a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat d’EGB
 • Títol d'EGB
Títol FP1 tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i cursat la matèria de la llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat d’EGB
 • Certificat acadèmic d’FP1
 • Títol d'EGB i FP1

 

Nivell C1 (suficiència)

Títol presentat S’ha d’haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
Títol BUP tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat d’EGB
 • Llibre/certificat de BUP
 • Títol EGB i BUP
Títol  FP2 Tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978/1979 (curs d’inici d’EGB)

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat d’EGB
 • Certificat acadèmic oficial d’FP1 i FP2
 • Títol EGB, FP1 i FP2
Títol BATXILLERAT almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat de primària, d’ESO i Batxillerat
 • Títol ESO i Batxillerat
Títol ESO almenys 3 cursos de PRIMÀRIA i tota l’ESO a Catalunya i cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana, és d’aplicació als títols de graduat en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008

Original i fotocòpia de:

 • Llibre/certificat de primària i d’ESO
 • Títol ESO

Horari d'hivern:

 • Dilluns-Dijous 09:30h-19:00h.
 • Divendres 09:30h-15:00h.

Presentació de sol·licituds: del 24 al 28 de setembre

Documentació que cal aportar:

 • Fotocòpia DNI
 • Títol o resguard del Títol
 • Certificat de notes

Sol·licituds:

 • Directes (cliqueu aquí per descarregar-la)
 • Singulars les resol la DGFPIERE (cliqueu aquí per descarregar-la)

Consulta les convalidacions clicant aquí.

En els fitxers adjunts heu de tenir en compte que:

 • C: CENTRE: Resol el/la director/a del centre i s'escriu convalidat amb lletres.
 • R: CENTRE: Resol el/la director/a del centre copiant la qualificació obtinguda en el cicle anterior.
 • D: DEPARTAMENT:  Resol el/la director/a del general i s'escriu convalidat amb lletres.

 

Es poden tramitar quan l'alumne ha superat l'ESO, el Batxillerat o un cicle formatiu.

També es poden tramitar sol.licituds de títols anteriors ( FP I, FP II, BUP,) que s'hagin cursat al centre.

Procediment:

 • ESO: El títol de Graduat d'ESO és gratuït; no cap fer cap gestió, ja que la secretaria el demana directament.
  Quan arribi el títol, l'alumne rebrà un correu a casa per tal que el reculli.
 • BATXILLERAT,CICLES i FORMACIÓ PROFESSIONAL:

La documentació necessària per a la tramitació és:

· Fotocòpia del DNI o document acreditatiu.

· Full de sol.licitud del títol, que es recollirà a la secretaria.

· Fotocòpia carnet família nombrosa, si escau.

· Imprés de pagament, que es recollirà prèviament a la secretaria.

Cal portar la documentació a la secretaria,on es comproven les dades personals que consten a l'aplicació de Registre de Títols Acadèmics i Professional de Catalunya i es treu l'imprès de pagament. L'alumne haurà d'anar a l'entitat bancària a fer el pagament de les taxes i tornar al centre, on es registrarà la sol·licitud i es lliurarà a l'alumne un resguard del títol, que té la mateixa validesa que el títol oficial i que s'haurà de guardar i conservar per poder retirar el títol un cop arribi al Centre.

Un cop rebut el títol, es comunicarà mitjançant un escrit adreçat al vostre domicili.
És important que en cas de variació d'aquestes dades ens ho feu saber per poder-vos lliurar la comunicació.

Per tal de retirar-lo, haurà de venir la persona interessada amb el seu DNI i el resguard del títol. En cas que vingui una altra persona, haurà de portar la documentació esmentada juntament amb una autorització del titular.

En recollir el títol, el personal de secretaria us demanarà que comproveu que les dades siguin correctes.
En cas que hi hagi errades, es retornarà el títol per a que sigui reexpedit sense cost addicional.

Taxes d'expedició de títols

 • ESO: gratuït
 • Batxillerat: 50,55
 • Cicles formatius de grau mitjà ( títol de Tècnic ) : 50,55
 • Cicles formatius de grau superior ( títol de Tècnic superior ) : 56,65
 • Per disposar del títol de família nombrosa de 1a, cal abonar només el 50% de les taxes.

Estan exempts de pagament de les taxes:

- Les persones que acrediten una disminució igual o superior al 33%, d'acord amb l'article 5 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres publicada al DOGC de 6/7/2007.

- Les persones que formin part d'una família nombrosa de categoria especial d'acord amb la Llei 40/2003, de 19 de novembre, de Protecció de les Famílies Nombroses (BOE 19/11/2003).

- Les víctimes d'actes terroristes, així com els seus cònjuges i fills, d'acord amb la Llei 32/1999, de 8 d'octubre de Solidaritat amb les víctimes de terrorisme (BOE 9/10/1999).

Duplicats de Títols

En recollir el títol, el personal de secretaria us demanarà que comproveu que les dades siguin correctes.

En cas que hi hagi errades, es retornarà el títol per a que sigui reexpedit sense cost addicional.

En cas que les errades es detectin posteriorment a la recollida i signatura de recollida del títol, per a fer el duplicat cal abonar unes taxes. Cal consultar a secretaria.

En cas de pèrdua, és pot demanar un duplicat, que també està sotmès a taxes. Consultar a secretaria.